Vizia

 

Patēriņa aizdevuma KRL līguma II daļa: 1IN1P2-5

Redakcija: 2019.05.23

 

Vispārējie noteikumi Definīcijas

 

 1. Aizdevēja konts: jebkurš I daļā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts.
 2. Aizdevuma summa: I daļas 3. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klientam piešķirtā un neatmaksātā kredīta summa.
 3. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma katru mēnesi ir vienāda.
 4. GPL: I daļas 7. punktā norādītās kredīta kopējās izmaksas Klientam, kas izteiktas gada procentos un kuru aprēķins veikts ar pieņēmumu, ka Klients atmaksās Aizdevumu un samaksās Procentus Aizdevējam Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā.
 5. Grafiks: I daļā norādītie apmēri un termiņi Līguma maksājumu veikšanai (tai skaitā Aizdevuma summas atmaksai un Procentu samaksai).
 6. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients.
 7. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Klienta norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.
 8. Komisijas: Līgumā vai Portālā norādītās komisijas vai komisijas, par kurām Puses vienojas, par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Klientam.
 9. Kopējā summa, kas jāmaksā Klientam: I daļas
 1. punktā norādītā summa, kuru veido Aizdevuma summa un kredīta kopējas izmaksas Klientam, kuru aprēķins veikts ar pieņēmumu, ka Klients atmaksās Aizdevumu un samaksās Procentus Aizdevējam Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā.
 2. Kredītlīnijas limits: I daļas 1. punktā norādītais kredīta summas limits, kura ietvaros Klients var atkārtoti lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.
 3. Līgums: šis starp Aizdevēju un Klientu noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas Pamatnoteikumiem, II daļas Vispārējiem noteikumiem, Portāla noteikumiem un visiem tā turpmākajiem grozījumiem.
 4. Maksājuma datums: Grafikā norādītais datums (termiņš), līdz kuram Klientam ir jāsamaksā Mēneša maksājums.
 5. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.
 6. Nokavējuma procenti: I daļas 8. punktā norādītā atlīdzība par Pamatsummas atmaksas kavēšanu.
 7. Mēneša maksājuma atlikšanas komisija: Komisija par Grafikā noteikto Mēneša maksājumu termiņa atlikšanu par 30 dienām, ja Puses par tādu vienojas.
 8. Pamatsumma: Grafikā norādītā daļa no neatmaksātās Aizdevuma summas, kuras atmaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.
 9. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.vizia.lv), kurā caur Profilu identificē Klientu un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.
 10. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļas 2. punktā norādītais kredīta summas limits, līdz kuram var tikt palielināts Kredītlīnijas limits.
 11. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā.
 12. Procenti: Grafikā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam
 13. Procentu likme: I 4.-6. punktā noteiktās procentu likmes.
 14. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Klienta personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem.
 15. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs.
 16. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients.

 

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

 

 1. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu.
 2. Klients pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu uz Klientam vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.
 3. Pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs sagatavo iespējamos grozījumus Līguma I & II daļā, kas paredz Aizdevuma summas izsniegšanu, un iepazīstina ar tiem Klientu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.
 4. Ja Klients piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Līguma I & II daļā, tad Klients to apstiprina caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.
 5. Pēc grozījumu Līguma I & II daļā noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu.
 1. Ja Aizdevuma summa Klientam netiek izsniegta dēļ Klienta kļūdaini norādīta Klienta konta, tad grozījumi Līguma I & II daļā zaudē spēku, un Aizdevējs par to informē Klientu.

 

Citi Līguma maksājumi

 1. Klients maksā Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku.
 2. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji samazināt Procentus, lai Mēneša maksājuma atlikšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.
 3. Klients Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Komisijas (tai skaitā Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, ja Aizdevējs ir piekritis grozīt Līgumu) un Nokavējuma procentus. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publicējot Portālā, vai var vienpersoniski atcelt Komisijas.

 

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

 1. Klients atmaksā Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.
 2. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.
 3. Ja Puses par to vienojas, tad Klients var atlikt Grafikā noteikto Maksājuma datumu par 30 dienām, Pusēm noslēdzot Līguma grozījumus un Klientam samaksājot Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju Aizdevējam.
 4. Ja Puses ir vienojušās par Grafikā noteiktā Maksājuma datuma atlikšanu, tad Klients 30 dienu atlikšanas termiņa laikā maksā tikai Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, bet Grafikā noteiktais Maksājuma termiņš Līguma maksājumiem tiek atlikts uz 30 dienām.
 5. Klients var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumus pirms Grafikā noteiktā Maksājuma datuma, 3 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai rakstveidā.
 6. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai.

 

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

 

 1. Klients informē Aizdevēju par Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adresi, Telefona numuru, bankas kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.
 2. Aizdevējs var lūgt Klientu apstiprināt informāciju par Klientu vai apstiprināt izmaiņas tajā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai citā Aizdevējam pieņemamā veidā. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai nepagarināt Grafikā noteikto Maksājuma datumu.
 3. Ja Klienta identifikācija un saziņa ar Aizdevēju (tajā skaitā, lai pieprasītu Aizdevuma summas izsniegšanu vai lai apstiprinātu grozījumus Līguma I & II daļā) ir notikusi telefoniski, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informācija par Līgumu, tad tiek uzskatīts, ka telefona saruna ir notikusi starp Pusēm, un tā ir saistoša Pusēm.
 4. Aizdevējs telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar mērķi fiksēt Pušu saziņu (tai skaitā Aizdevuma summas izsniegšanas pieprasījumu vai grozījumu Līguma I & II daļā apstiprināšanu).
 5. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to.
 6. Klients var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam.
 7. Klients samaksā Līguma maksājumus par laika periodu līdz visas Aizdevuma summas atmaksas dienai

30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.

 1. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bezmaksas informāciju par Klienta aktuālajām Līguma saistībām.
 2. Ja Klients kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Klientam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizņēmējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.
 3. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@vizia.lv un norekini@vizia.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā

PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Klienta e-pastu.

 1. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par samaksātu līdz tā identifikācijas brīdim. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Klienta Līguma saistības. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Klienta maksājumu 3 dienu laikā pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas.
 2. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam, ja Klients piekrīt un Aizdevējs ir izvērtējis Klienta maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Klienta maksātspēja.
 3. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta kārtībā un Klientam tādā gadījumā ir pienākums samaksāt visus Līguma maksājumus pirms termiņa, ja
 1. Klients sniedzis nepatiesus datus vai informāciju vai viltotus dokumentus,
 2. Klients kavē jebkuru Grafikā noteikto Maksājuma datumu ilgāk nekā par 7 dienām,
 3. ir mainījušies būtiski pasliktinājusies Klienta maksātspēja.
 1. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem), un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Klientu.
 2. Klients ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Klienta kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.
 3. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Klienta ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.
 4. Klients turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Klientam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.
 5. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš to atzīst par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Klienta personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Klienta spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 6. Aizdevējs Līguma spēkā esamības laikā var pieprasīt informāciju par Klientu no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Klientu trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 7. Ja Klients nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad Klienta personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.
 8. Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 9. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).