Sohocredit

Vispārīgie līguma noteikumi
Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tostarp tajos, kuros regulēti jautājumi attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, 25.10.2016. Ministru kabineta Noteikumos Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, 21.10.2014. Ministru kabineta Noteikumos N.648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
1. Līgumā lietotie termini un skaidrojumi
1.1. Līgums – šis Aizdevuma līgums par patēriņa aizdevuma piešķiršanu, kurš sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un Grafika. Līgums tiek sagatavots un noslēgts latviešu valodā. 
1.2. Speciālie noteikumi - Līguma neatņemama sastāvdaļa, Speciālajos noteikumos tiek norādīta informācija par pusēm, Līguma summa, Aizdevuma summa, līguma termiņi, procentu likmes un citas ziņas.
1.3. Vispārīgie noteikumi – Līguma neatņemama sastāvdaļa, Vispārīgajos noteikumos Puses nosaka līguma tiesisko attiecību risināšanas jautājumus, tostarp, bet ne tikai kārtību kādā aizdevums tiek izsniegts, aizdevuma atmaksas nosacījumus, personas datu apstrādes noteikumus u.tml. 
1.4. Grafiks - Līguma neatņemama sastāvdaļa, kurā noteikts apmērs un kārtība aizdevuma atmaksai un procentu samaksai.
1.5. Aizdevējs – SIA „Soho Group” vienotais reģistrācijas Nr. 40003770114, adrese: Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011.
1.6. Aizņēmējs – fiziska persona, kas atbilst Līgumā izvirzītajām prasībām un kas noslēdz Līgumu ar Aizdevēju.
1.7. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda Latvijā reģistrētā bankā atvērts konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, no kura veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksa, un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam Aizdevumu.
1.8. Aizdevēja konts – uz Aizdevēja vārda Latvijā reģistrētā bankā atvērts/i konts/i, un kas ir norādīti Speciālajos noteikumos.
1.9. Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgās informācijas vietne Mājaslapā, kurā tiek norādīta Aizņēmēju identificējoša informācija: (vārds, uzvārds, personas kods, Aizņēmēja mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese un Aizņēmēja konts, un vietne Mājaslapā, no kuras Aizņēmējs var veikt pieteikumu aizdevumam. 
1.10. Aizdevums – Aizdevēja naudas līdzekļi noteiktas summas apmērā, kurus Aizdevējs saskaņā ar Līguma noteikumiem aizdod Aizņēmējam uz noteiktu laiku, un kurus Aizņēmējam ir tiesības par atlīdzību lietot Aizņēmēja patēriņa un saimnieciskajām vajadzībām. 
1.11. GPL – Gada procentu likme jeb Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, kas ir norādīti Speciālajos noteikumos. *Piemērs GPL aprēķinam – Aizdevuma summa:100,00 EUR; Aizdevuma komisija: 10,00 EUR; Reģistrācijas komisija: 0,01 EUR; Aizdevuma termiņš: 30 dienas. GPL aprēķina formula: ((((100+10+0,01)/100)^(365/30))-1)*100 = 219.2 procenti. Kopējā summa, kas būs jāmaksā Aizdevuma atmaksas datumā: 110,01 EUR.
1.12. Reģistrācijas komisija – komisijas maksa vismaz 0,01 EUR (viens cents) apmērā, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājaslapā.
1.13. Aizdevuma pagarināšanas komisija – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Aizdevuma pagarināšanas komisija, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem pagarinātu Aizdevuma termiņu par vienu mēnesi
1.14. Procenti – atlīdzība Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Aizdevuma līguma Specialajos noteikumos. 
1.15. Anuitātes metode – aizdevuma un procentu atmaksas kārtība, kurā ikmēneša maksājamā aizdevuma pamatsummas un procentu kopsumma ir vienāda visos atmaksas mēnešos, pieļaujot atšķirīgu ikmēneša maksājuma apmēru viena mēneša ietvaros.
1.16. Aizdevuma atmaksas termiņš – diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Grafiku ir jāveic pēdējais Aizdevuma daļas un Procentu maksājums.
1.17. Kopējā atmaksājamā summa – Līguma noslēgšanas brīdī aprēķinātā kopsumma, kas Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevuma atmaksas termiņā un ko veido Aizdevuma summa un Procenti.
1.18. Mājaslapa – Aizdevēja interneta vietne ar adresi www.sohocredit.lv, kurā Aizņēmējs reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu 
1.19. Puse – Aizņēmējs vai Aizdevējs un Puses – Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā.
1.20. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
1.21. Trešā persona – Jebkura persona, kura nav Līguma puse.
1.22. Patiesā labuma guvējs - fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks); 
1.23. Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
1.24. Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa. 
1.25. Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem Līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem Līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā.
2. Līguma priekšmets
2.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevumu, bet Aizņēmējs saņem, lieto Aizdevumu un veic Aizdevuma atmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
2.2. Par Aizdevuma izmantošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam procentus. 
2.3. Aizņēmējs aizdevumu un procentus atmaksā, veicot ikmēneša maksājumus pēc anuitātes metodes, atbilstoši Grafikā norādītajā apmērā un termiņos. 
3. Reģistrēšanās un Līguma slēgšana
3.1. Reģistrēties Aizdevēja Mājaslapā var 20 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kuras pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, kuras lietošanā ir Latvijā reģistrēts mobilā telefona numurs, kurai ir izveidota elektroniskā e-pasta adrese, un uz kuras vārda ir atvērts konts Latvijā reģistrētā bankā.
3.2. Ja Aizņēmējs, piesakoties aizdevumam, ir vai Līguma darbības laikā ir kļuvis Politiski nozīmīga persona, Aizņēmējs par to atsevišķi paziņo Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi sohocredit@sohocredit.com vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Paziņojumā par patiesā labuma guvēju Aizņēmējs norāda:
3.2.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
3.2.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
3.2.3. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.
3.2.4. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.
3.3. Aizņēmējam, piesakoties aizdevumam, bet mainoties ziņām Līguma darbības ietvaros vienas dienas laikā, ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējs par šo paziņo Aizdevējam, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi sohocredit@sohocredit.com vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.
3.4. Ja Aizņēmējs vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.
3.5. Ja ir mainījušies Aizdevēju identificējošie Lietotāja profilā norādītie dati (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, u.tml.), Aizņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā kopš datu izmaiņām par to informēt Aizdevēju.
3.6. Reģistrējas Mājaslapā, Aizņēmējs sastāda Paroli, kas ir vien Aizņēmējam zināma ciparu, simbolu un burtu kombinācija, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas, Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.
3.7. Aizņēmējs apzinās, ka visām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. 
3.8. Lai pabeigtu reģistrāciju un, ja Aizņēmējs piekrīt Līguma noteikumiem, un savu personas datu apstrādei, Aizņēmējs savas identifikācijas nolūkā no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka šī maksājuma mērķis ir: „Piekrītu SIA Soho Group aizdevuma līguma noteikumiem. Piekrītu savu personas datu apstrādei”. Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas komisijas samaksu, piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas komisijas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju.
3.9. Reģistrācijas komisija Aizņēmējam netiek atmaksāta, arī gadījumā, ja Aizdevums Aizņēmējam tiek atteikts.
3.10. Aizņēmējs, Reģistrējoties Mājaslapā, aizpilda Lietotāja profilā Aizdevuma pieteikumu, tostarp norāda vēlamo Aizdevuma summu un Aizdevuma termiņu. 
3.11. Pieprasot Aizdevumu atkārtoti, Aizņēmējam ir pienākums pārbaudīt vai Lietotāja profilā par Aizņēmēju norādītie dati ir pareizi un, ja nepieciešams aktualizē datus vai informē Aizdevēju par izmaiņām datos. Pēc savu datu pārbaudes un, ja nepieciešams aktualizēšanas, Aizņēmējs Lietotāja profilā piesakās Aizdevumam, norādot vēlamo Aizdevuma summu un Aizdevuma termiņu. 
3.12. Aizņēmēja Aizdevuma pieteikums Aizdevējam apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
3.13. Aizdevējs ir tiesīgs piedāvāt Aizņēmējam mazāku aizdevuma summu un/ vai citu aizdevuma termiņu nekā Aizņēmējs pieteikumā ir norādījis. Ja aizņēmējs piekrīt Aizdevēja piedāvātajai aizdevuma summai un/ vai termiņam, Aizņēmējs to apstiprina Aizņēmējam. 
3.14. Aizņēmējs var pieteikties Aizdevumam, ja viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/ vai nav maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju.
3.15. Aizdevējs par Aizdevuma pieteikuma izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu izsniegt vai atteikt aizdevumu informē Aizņēmēju, nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. 
3.16. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izsniegt aizdevumu, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Līgumu uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi.
3.17. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu. 
4. Aizdevuma izsniegšana, pagarināšana, atmaksa, nokavējuma procenti
4.1. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto kontu. 
4.2. Pēc Aizdevuma piešķiršanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto mobilo tālruņa numuru īsziņu ar informāciju par piešķirto aizdevumu.
4.3. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.
4.4. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus.
4.5. Par Aizdevuma lietošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam atlīdzību – Procentus par katru aizdevuma dienu atbilstoši aizdevuma likmei kāda norādīta Līguma Speciālajos noteikumos pēc anuitātes metodes, apmērā un termiņos kādi norādīti Grafikā.
4.6. Aizņēmējs ir tiesīgs visā Līguma darbības laikā, ja nav kavēts Grafika maksājums, pagarināt nākamo Grafikā noteikto aizdevuma atmaksas termiņu. Aizdevuma atmaksas termiņu var pagarināt par to maksājot Aizdevējam Aizdevuma pagarināšanas komisiju apmērā, kāds norādīts Aizdevēja termiņa pagarinājuma piedāvājumā Lietotāja profilā. 
4.7. Veicot aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu, Grafikā noteiktais Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu samaksas datums tiek pārcelts attiecīgi par vienu kalendāro mēnesi uz priekšu.
4.8. Veicot aizdevuma pagarināšanu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „termiņa pagarinājums”. Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas Aizdevējs informē Aizņēmēju par termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu iemeslu veikt Pagarināšanu. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevēja atteikumu Pagarināšanai, Aizdevējs saņemto Aizdevuma pagarināšanas komisijas maksu novirza no Līguma izrietošo saistību dzēšanai. 
4.9. Aizņēmējs veic Aizdevuma un Procentu atmaksu ar pārskaitījumu uz Aizdevēja norādīto Aizdevēja norēķinu kontu, pamatojoties uz Grafiku. Aizņēmēja maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem tajā dienā, kad naudas summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā. 
4.10. Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti eiro valūtā. Ja Aizņēmējs kādu Līgumā noteikto maksājums veic citā valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija uz eiro valūtu pēc Aizdevēja apkalpojošās bankas valūtas pārdošanas kursa attiecīgā maksājuma Aizņēmēja kontā saņemšanas dienā uz Aizņēmēja rēķina.
4.11. Grafiks kā Līguma sastāvdaļa tiek nosūtīts kopā ar Līgumu uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Aizdevuma izsniegšanas dienā. Aizņēmējs piekrīt, ka Līgums, tostarp  Grafiks tiek sagatavots elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. 
4.12. Grafika nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma Līgumā noteiktā kārtībā veikt Aizdevuma un Procentu atmaksu noteiktā termiņā un apmērā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Aizņēmējs nav saņēmis Grafiku, viņam jānoskaidro veicamo maksājumu apmērs un/ vai jāsaņem Grafiks pie Aizdevēja.
4.13. Gadījumā, ja no Līguma izrietošo maksājumu veikšanai tiek izrakstīts rēķins, Puses vienojas, ka tas tiks sagatavots elektroniski un būs derīgs bez paraksta.
4.14. Veicot Aizdevuma atmaksu, Aizņēmējs maksājuma mērķī norāda Līguma numuru vai savu personas kodu. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Procentu atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības prasīt nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim. 
4.15. Gadījumā, ja Aizņēmējs samaksā tikai daļu no sava parāda, tad vispirms tiek dzēsti vēl nenomaksātie procenti (lietošanas un nokavējuma), pēc tam tiek dzēsts pamatparāds un visbeidzot citi maksājumi, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.
4.16. Aizņēmējam ir tiesības veikt pirms termiņa pilnīgu vai daļēju Aizdevuma atmaksu. Par nolūku veikt pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu, norādot precīzu dienu, kad tiks veikta Aizdevuma atmaksa, Aizņēmējs informē Aizdevēju. Aizdevējs veic Procentu pārrēķinu uz Aizdevēja norādīto pirmstermiņa atmaksas dienu un informē Aizņēmēju par maksājamo summu Ja Aizņēmējs atmaksā visu pārreiķinā norādīto summu līdz dienai, uz kuru pārreiķināts procentu maksājums, aizdevums ir atmaksāts. Jebkurā gadījumā Aizņēmējam, veicot pilnīgu vai daļēju Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, ir jāsamaksā Procenti par Aizdevuma faktiski lietoto laiku.
4.17. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē kārtējo Grafika maksājumu, vai veic to mazākā apmērā nesedzot aizdevuma pamatsummu, papildus aizdevuma lietošanas procentiem Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0,35 procenta apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 36 procentpunkti virs aizņēmuma likmes gadā, no neatmaksātās aizdevuma pamatsumma. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir samaksājis kavētos maksājumus pilnībā. Procentu pieaugums apstājās, kad tas ir sasniedzis Aizdevuma pamatsummas apmēru. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes.
4.18. Aktuālā informācija par Aizdevuma summas atmaksu un Procentu samaksu, Grafiku, uzkrātajiem līgumsodiem, kā arī cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā, Mājaslapā.
5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Aizņēmējs piešķirto Aizdevumu ir tiesīgs izmantot, nesaskaņojot to ar Aizdevēju savām patēriņa un saimnieciskajām vajadzībām.
5.2. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.
5.3. Aizņēmējs apņemas atmaksāt Aizdevējam Aizdevuma un Procentus Grafikā norādītajos termiņos atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.4. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku risku.
5.5. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija, tostarp Parole, nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
5.6. Aizņēmējam ir tiesības Līguma darbības laikā, nosūtot Aizdevējam rakstveida pieprasījumu uz Aizdevēja Mājaslapā norādīto e-pasta adresi vai uz Aizdevēja juridisko adresi, pieprasīt Aizdevējam informāciju par Aizņēmēja veiktajiem maksājumiem un Aizdevēja norēķinu kontu.
5.7. Aizdevējam, saņemot Līguma 5.6. punktā noteikto pieprasījumu, Aizdevējam ir pienākums bez maksas nosūtīt Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi pieprasīto informāciju, tostarp norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrējumu, atspoguļojot Aizdevuma kopējas summas atmaksu un procentu maksājumus.
5.8. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam sniegt rakstveida izziņu par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju, Aizdevējs par šādas izziņas sagatavošanu ir tiesīgs saņemt no Aizņēmēja atlīdzību EUR 7,00 (septiņi euro). Šajā Līguma punktā Aizņēmēja pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā no atlīdzības saņemšanas un nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto adresi vai e-pasta adresi.
5.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumentu atvasinājumus, kuriem ir jābūt Aizņēmēja rīcībā papīra vai elektroniskā formā, Aizdevējs par dokumentu atvasinājumu (kopiju) sagatavošanu un nosūtīšanu ir tiesīgs saņemt no Aizņēmēja atlīdzību EUR 7,00 (septiņi euro). Šajā Līguma punktā Aizņēmēja pieprasītās dokumentu kopijas tiek sagatavotas 3 (trīs) darba dienu laikā no atlīdzības saņemšanas un nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto adresi vai e-pasta adresi.
6. Pušu atbildība
6.1. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kurus lieto Aizņēmējs, darbības traucējumu dēļ. 
6.2. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs, tam lai saņemtu aizdevumu, ir sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju.
6.3. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un nozīmi.
6.4. Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām.
6.5. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksu, Aizdevējam ir tiesības uzsākt ārpustiesas parāda atgūšanu no Aizņēmēja vai vērsties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, vai nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs.
6.6. Ja, uzsākot parāda atgūšanu, Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis paziņojumu ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu 7.00 EUR apmērā par katru šādu vēstuli. Par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.
6.7. Ja Aizņēmējs nav sasniedzams Aizdevējam ir tiesības pārbaudīt aktuālo Aizņēmēja deklarēto dzīvesvietas adresi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā datubāzē. Par Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas pārbaudi Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 5.00 EUR.
7. Līguma darbība un atbildība
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdī, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam Aizdevumu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
7.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Aizdevumu, Procentus par laiku līdz līguma izbeigšanas dienai, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.
7.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa, ja ir iestājies jebkurš no šādiem apstākļiem:
7.3.1. Aizņēmējs ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām kavē Grafikā noteikto maksājumu, ja atbilstoši spēkā esošajām patērētāju tiesību aizsardzības normām nav pieļaujams ilgāks maksājuma nokavējuma termiņš;
7.3.2. ir mainījušies aizņēmēja Lietotāja profilā norādīti dati, tostarp vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un Aizņēmējs šis ziņas nav aktualizējis ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām no ziņu izmaiņu dienas;
7.3.3. pirms Līguma noslēgšanas vai Līguma darbības laikā Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;
7.3.4. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu prasījumi, kas var ietekmēt Aizņēmēja saistību izpildi pret Aizdevēju;
7.3.5. ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process, šajā gadījumā no Līguma izrietošā Aizdevēja pret Aizņēmēju saistību izpildīšanas prasījuma rašanās laiks ir maksātnespējas procesa pasludināšanas diena.
7.4. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar rakstisku paziņojumu, nosūtot to uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi un/vai dzīves vietas adresi. Līguma darbības termiņš izbeidzas Aizdevēja paziņojumā norādītājā dienā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. 
7.5. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tostarp,  nokavējuma procentus.
7.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Grafika maksājuma termiņa apmaksu ilgāk par 5 (piecām) dienām, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam atgādinājumu parastā vai ierakstītā sūtījumā veidā uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto adresi. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (septiņi euro) (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.
7.7. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav pienācīgā kārtā izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs parāda no Aizdevēja atgūšanu uzticēt kādam no Patērētāju tiesību aizsardzības centra licenci saņēmušam komersantam.
7.8. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 10.8. punktā minētās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.
7.9. Aizdevējam ir tiesības cedēt no Līguma izrietošās prasības pret Aizņēmēju trešajai personai, šāda tiesību cesija ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram).
8. Atteikuma tiesības
8.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi sohocredit@sohocredit.com vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi.
8.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējām ir pienākums norādīt šādas ziņas: 
8.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;
8.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
8.2.3. Dokumenta nosaukumu „Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu”;
8.2.4. Aizdevuma līguma numuru un aizdevuma izsniegšanas datumu;
8.2.5. Paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un termiņu, līdz kuram Aizņēmējs apņemas atmaksāt Aizdevumu;
8.2.6. Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
8.2.7. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu, ja iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs nosūta aizdevējam uz elektroniskā pasta adresi sohocredit@sohocredit.com, tad tam identifikācijas nolūkā ir jābūt sūtītam no Aizņēmēja Lietotāja profilā norādītās e-pasta adreses.
8.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu Aizdevējam līdz Līguma izbeigšanas dienai, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas dienas, veicot Aizdevuma atmaksu un Procentu, kas aprēķināti par Aizdevuma faktisko izmantošanas laiku, samaksu uz Aizdevēja kontu, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu. Ja aizņēmējs šajā termiņā (30 dienu laikā) neatmaksā Aizdevumu un Procentus, uzskatāms, ka Aizņēmējs savu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ir atsaucis.
9. Aizņēmēja datu apstrāde
9.1. Atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot Aizņēmēja kredītvēstures veidošanu, un, lai nodrošinātu Līguma izpildi, un lai sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, tostarp nodot un saņemt Aizņēmēja personas datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, licencēta kredītinformācijas biroja u.c.). Aizņēmējs piekrīt savu personas datu apstrādei, tostarp Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai trešajām personām par Aizņēmēja pienācīgi un nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.
9.2. Aizņēmēja datu apstrādei Aizdevējs izmanto personas datu apstrādes sistēmu, turpmāk tekstā – „Sistēma". Sistēmas pārzinis ir Aizdevējs, un tās darbības un datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Aizņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Aizdevējs izvieto informāciju par Aizņēmēju un Aizņēmēja parādu Aizdevējam, kas izriet no Līguma, jebkurās Aizdevēja vai trešo personu datu bāzēs kredītvēstures veidošanai. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Aizņēmēju un viņa parādu.
9.3. Aizņēmējs piekrīt, ka atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumam, ziņas par Aizņēmēja saistībām, kas izriet no Līguma, var tikt ievietotas licencētu kredītinformācijas biroju uzturētājās datubāzēs, norādot visu likumā noteikto informāciju.
9.4. Piekrītot Līgumam, Aizņēmējs dod piekrišanu savu personas datu – vārds, uzvārds un: kontaktinformācijas datu – Aizņēmēja telefona numurs, e-pasta adrese, apstrādei komerciālas informācijas izplatīšanas mērķiem no Aizdevēja, tostarp, lai Aizņēmējam varētu tikt piedāvātas atlaides, īpaši piedāvājumi un cita informācija no Aizdevēja.
9.5. Aizņēmēja personas dati: identifikācijas dati, t.i., vārds, uzvārds, personas kods, vecums, Aizņēmēja balss telefonsarunas ierakstā; kontaktinformācijas dati: telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese; finanšu dati: ienākumi, izdevumi, bankas konta numurs; ziņas par nodarbinātību: amats, profesija, darba vieta; kredītsaistību dati: aktuālās saistības, vēsturiskās saistības, pienācīgi izpildītās saistības un arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi), t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, t.i., ziņas, kuru apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, noslēgšanai un izpildei, tostarp Aizņēmēja maksātspējas vērtēšanai un kredītriska pārvaldībai var tikt apstrādāti tam, lai noslēgtu un/ vai izpildītu līgumu.
9.6. Aizņēmēja personas dati var tikt  apstrādāti Aizdevējam likumā noteikto pienākumu izpildē. Šādā gadījumā, Aizņēmēja personas datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā.
9.7. Aizņēmēja personas dati var tikt apstrādāti, ja Aizdevēja likumisko interešu un tiesību realizēšanai, tostarp, bet ne tikai – identifikācijas dati: Aizņēmēja balss telefonsarunas ierakstā var tikt apstrādātā ar mērķi novērtēt Aizdevēja piedāvātā pakalpojuma un patērētājam sniegtās informācijas kvalitātes novērtēšanai, Aizņēmēja sūdzību izskatīšanai u.tml.; identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, Aizņēmēja balss telefonsarunas ierakstā, kontaktinformācijas dati: telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, Aizņēmēja kredītsaistību dati: Aizņēmēja aktuālas un vēsturiskās saistības, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs var tikt apstrādāti ar mērķi Aizņēmēja līgumisko saistību izpildes nodrošināšanai, parādu piedziņai, prasījumu tiesību cesijai.
9.8. Lai veiktu Līgumā minēto datu apstrādi noteiktā mērķa sasniegšanai, Aizdevējs ir tiesīgs nodot un saņemt personas datus no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tai skaitā, bet ne tikai: 
9.8.1. Iedzīvotāju reģistrs;
9.8.2. Valsts ieņēmumu dienests;
9.8.3. SIA „Paus Konsults”, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670;
9.8.4. SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604;
9.8.5. SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522;
9.8.6. SIA ”Gelvora” vienotais reģistrācijas numurs 40103837691;
9.8.7. SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijas numurus 40103299624;
9.8.8. SIA “Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517;
9.8.9. -SIA “CREFO Rating”, vienotais reģistrācijas numurs 40003807493;
9.8.10. AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;
9.8.11. SIA “KDB” reģistrācijas numurs 40103316680
9.8.12. AS “Kredītinformācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;
9.8.13. jebkurš zvērināts advokāts pēc Aizdevēja izvēles;
9.8.14. jebkurš privātdetektīvs un/vai detektīvsabiedrība pēc Aizdevēja izvēles;
9.8.15. jebkuram citam komersantam, kurš saņēmis Patērētāju tiesību aizsardzības centra licenci parādu ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniegšanai.
9.9. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no tādu datu apstrādes, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties Aizņēmēja piekrišanu, iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam.
10. Konfidencialitāte
10.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.
10.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija nenonāktu trešo personu rīcībā. 
10.3. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešajai personai pēc savas izvēles.
11. Citi noteikumi
11.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.
11.2. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.
11.3. Jebkādi grozījumi Līgumā stājas spēka, kad tie ir abu Pušu apstiprināti. Veicot aizdevuma pagarināšanu, Puses apstiprina Līguma grozījumus Grafika daļā par aizdevuma nākamā grafika maksājumu, kas veicams pēc aizdevuma pagarināšanas par vienu mēnesi un attiecīgi apstiprina grozījumus Līguma Speciālo noteikumu daļā par Aizdevuma atmaksas datumu, pārceļot to par tik kalendārajiem mēnešiem par cik veikts/ veikti pagarinājumi (viens vai vairāki).
11.4. Noslēgtais līgums tiek uzglabāts Aizdevēja datu bāzē 5 (piecus) gadus pēc pilnīgas no Līguma izrietošo saistību izpildes, bet ne ilgāk kā 10 gadus.
11.5. Aizņēmējs piekrīt piedalīties Aizņēmēja rīkotajās loterijās un piekrīt savu personas datu apstrādei Preču un pakalpojumu loterijas likuma un citu normatīvo aktu prasību izpildei.
11.6. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Aizdevumu Aizdevējs pamato ar datu bāzēs iegūtu informāciju. Pieprasījumu sniegt šo informāciju Aizņēmējs var iesniegt Aizņēmējam zvanot pa tālruni ar numuru, kurš norādīts Lietotāja profilā, vai rakstot e-pasta ziņu no e-pasta adreses, kura norādīta Lietotāja profilā. Pieprasītās ziņas tiks nosūtītas Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto e-pastu. 
11.7. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.8. Aizdevēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55.