Banknote

Patēriņa aizdevuma KRL līguma III daļa: 4IN1P3-8

Redakcija: 2019.06.03

 

Vispārējie noteikumi Definīcijas

 1. Aizdevēja konts: jebkurš II daļas 15. punktā, Portālā un/vai Filiālē norādītais Aizdevēja norēķinu konts.
 2. Kredītlīnijas limits: I daļas 1. punktā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Aizņēmējs var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.
 3. Aizdevuma summa: II daļas 1. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.
 4. Aizdevuma summas pēdējā maksājuma datums: II daļas 6. punktā norādīta diena, kad Aizņēmējam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa.
 5. Aizņēmēja e-pasts: Līgumā norādītā Aizņēmēja elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.
 6. Aizņēmēja konts: jebkurš Līgumā, Filiālē, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Aizņēmēja norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Aizņēmējs jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.
 7. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.
 8. Filiāle: jebkura no Aizdevēja struktūrvienībām (aktuālais saraksts pieejams Portālā).
 9. GPL: II daļas 5. punktā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.
 10. Grafiks: II daļas 11. punktā norādītie Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi.
 11. Izsniegtā Aizdevuma summa: I daļas 2. punktā norādītā daļa no Aizdevuma summas, kuru pirms Līguma noslēgšanas Aizņēmējs ir jau saņēmis.
 12. Komisijas: Līgumā un Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas vai komisija, par kuru Puses vienojas, par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Aizņēmējam.
 13. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam: II daļas 8. punktā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.
 14. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas no I daļas, II daļas un III daļas, Portāla noteikumiem un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem.
 15. Līgumsods: II daļas 10. punktā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu.
 16. Maksājuma datums: II. daļas 7. punktā un/vai Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums.
 17. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.
 18. MK noteikumi: 25.10.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
 19. Nokavējuma procenti: II daļas 9. punktā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu.
 20. Mēneša maksājuma atlikšanas komisija: Komisija par Grafikā noteikto Mēneša maksājumu termiņa pagarināšanu, ja Puses par tādu vienojas.
 21. Mēneša maksājuma atlikšanas termiņš: Mēneša maksājuma atlikšanas termiņš, ja Puses par tādu vienojas.
 22. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.banknote.lv), kurā caur Profilu identificē Aizņēmēju un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.
 23. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļas 3. punktā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits.
 24. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā.
 25. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu.
 26. Procentu likme: II daļas 2.-4. punktā noteiktās procentu likmes.
 27. Profils: Aizņēmēja personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Aizņēmēja personas koda vai e- pasta un paroles ievadīšanas, ja Aizņēmējs ir piekritis Portāla noteikumiem.
 28. Puse/s: Aizņēmējs un/vai Aizdevējs.
 29. Telefona numurs: jebkurš Līgumā, Profilā un/vai Filiālē norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

 

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

 

 1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu Līguma darbības laikā.
 2. Aizņēmējs pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.
 3. Aizdevējs pēc katra Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas sagatavo grozījumus Līguma II daļā un piedāvā tos noslēgt Aizņēmējam.
 4. Aizņēmējs apstiprina Aizdevēja piedāvātos grozījumus Līguma II daļā Filiālē, telefoniski no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.
 1. Aizdevējs saskaņā ar Aizņēmēja norādījumu izsniedz katru Aizdevuma summu skaidrā naudā Filiālē vai pārskaita to uz Aizņēmēja kontu.
 2. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Aizņēmējam ar pārskaitījumu dēļ Aizņēmēja kļūdaini norādīta Aizņēmēja konta, tad grozījumi Līguma II daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Aizņēmēju.

 

Citi Līguma maksājumi

 1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Mēneša maksājuma atlikšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.
 2. Aizņēmējs Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Komisijas (tai skaitā Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, ja Aizdevējs ir piekritis grozīt Līgumu), Nokavējuma procentus un Līgumsodu. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā un Filiālēs, vai var vienpersoniski atcelt Komisijas.

 

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

 1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā skaidrā naudā Filiālē vai ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.
 2. Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.
 3. Ja Aizņēmējs kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma.
 4. Ja Puses par to vienojas, tad Aizņēmējs var atlikt Grafikā noteikto Maksājuma datumu par Mēneša maksājuma atlikšanas termiņu, samaksājot Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, Pusēm noslēdzot Līguma grozījumus.
 5. Ja Puses ir vienojušās par Grafikā noteiktā Maksājuma datuma atlikšanu, tad Aizņēmējs Mēneša maksājuma atlikšanas termiņa laikā maksā tikai Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, bet Grafikā noteiktais Maksājuma termiņš Līguma maksājumam tiek atlikts uz Mēneša maksājuma atlikšanas termiņu.
 6. Aizņēmējs var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumu pirms Grafikā norādītā Maksājuma datuma, 3 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai rakstveidā.
 7. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Aizņēmējs samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai.

 

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

 

45 Aizņēmējs informē Aizdevēju par Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adresi, Telefona numuru, bankas kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura, caur Profilu Portālā vai Filiālē.

 1. Aizdevējs var pieprasīt Aizņēmēja informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru, caur Profilu Portālā, Filiālē un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai neatlikt Aizdevuma summas atmaksas termiņu.
 2. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju telefoniski ir saistoša Pusēm, ja telefona saruna ir notikusi, Aizņēmējam izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Līgumu. Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta.
 3. Slēdzot Līgumu Filiālē, Aizņēmējam izveido Portālā neaktīvu Profilu, tā sākotnējo paroli nosūtot uz Aizņēmēja Telefona numuru. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju Portālā ir saistoša Pusēm, ja Aizņēmējs ir veicis Profila aktivizēšanu Portālā.
 4. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Aizņēmēja identifikāciju un/vai saziņu ar Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai caur Profilu Portālā un pieprasīt konkrēto darbību veikt Filiālē. Aizņēmējam nebūs nekādu pretenziju pret to.
 5. Aizņēmējs var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR,

rakstveidā paziņojot Aizdevējam. Ja Aizņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Aizņēmējs zaudē atteikuma tiesības.

 1. Aizņēmējs samaksā Līguma maksājumus Aizdevējam  par  laika  periodu līdz Aizdevuma pilnīgas

atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam

 1. Aizņēmējs Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā, var saņemt bezmaksas informāciju par Aizņēmēja Līguma saistībām. Ja Aizņēmējs kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Aizņēmējam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizņēmējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.
 2. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@banknote.lv un norekini@banknote.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Aizņēmēja e- pastu.
 3. Līguma noteikumiem neatbilstošs Aizņēmēja maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Aizdevēja Līguma saistības. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Aizņēmēja maksājumu 3 dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas.
 4. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Aizņēmēja lūguma, Aizdevējam izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja.
 5. Puses ar šo Līgumu pārjauno Pušu saistības (tai skaitā blakus tiesības), kas izriet no Līguma I daļā minētā starp Pusēm noslēgtā aizdevuma līgumu (ja tāds ir bijis noslēgts līdz šim), uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas.
 6. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta kārtībā un pieprasīt Aizņēmējam Līguma maksājumu izpildi pirms termiņa, ja
 1. Aizņēmējs sniedzis nepatiesus datus vai informāciju, vai viltotus dokumentus,
 2. Aizņēmējs kavē Grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 7 dienām,
 3. ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bija par pamatu Līguma noslēgšanai.
 1. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem) un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Aizņēmēju.
 2. Aizņēmējs ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Aizdevēja kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.
 3. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Aizņēmēja ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.
 4. Aizņēmējs turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Aizņēmējam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.
 5. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš atzīst to par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Aizņēmēja personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Aizņēmēja spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 6. Ja Aizņēmējs nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad Aizņēmēja personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.
 7. Aizdevējs Līguma spēkā esamības laikā var pieprasīt informāciju par Aizņēmēju no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Aizņēmēju trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 8. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 9. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).