Banknote

Līguma noteikumi

Definīcijas

1. Aizdevēja konts: jebkurš Līgumā, Portālā un/vai Filiālē norādītais Aizdevēja norēķinu konts.

2. Kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Aizņēmējs var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

3. Aizdevuma summa: I daļā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.

4. Aizdevuma summas izsniegšanas diena: 7. (septītā) diena pēc Aizdevēja lēmuma par Aizdevuma summas vai papildus summas esošajai Aizdevuma summai piešķiršanu pieņemšanas.

5. Aizdevuma summas pēdējā maksājuma datums: Grafikā norādītais pēdējais Maksājuma datums, līdz kuram Aizņēmējam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa.

6. Aizņēmēja e-pasts: Līgumā norādītā Aizņēmēja elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

7. Aizņēmēja konts: jebkurš Līgumā, Filiālē, zvanot no Telefona numura vai Profilā Aizņēmēja norādītais Aizņēmēja norēķinu konts, vai Aizņēmēja norēķinu konts, no kura Aizņēmējs jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.

8. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

9. Filiāle: jebkura no Aizdevēja struktūrvienībām (aktuālais saraksts pieejams Portālā).

10. GPL: I daļā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

11. Grafiks: I daļā norādītās Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi.

12. Komisijas: Portālā vai Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā komisijas par Aizdevēja papildu pakalpojumiem, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti.

13. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam: I daļā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

14. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais aizdevuma līgums, kas sastāv no I daļas un II daļas, Portāla noteikumiem (ja nepieciešams) un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem.

15. Līgumsods: I daļā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu.

16. Maksājuma datums: Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums.

17. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas, Procentu maksājumu un citu maksājumu (ja tādi ir) kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

18. MK noteikumi: 25.10.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

19. Nokavējuma procenti: I daļā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu.

20. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.banknote.lv), kurā caur Profilu identificē Aizņēmēju un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.

21. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits.

22. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā un pieejama Filiālēs.

23. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu.

24. Procentu likme mēnesī: I daļā noteiktā procentu likme.

25. Profils: Aizņēmēja personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Aizņēmēja personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Aizņēmējs ir piekritis Portāla noteikumiem.

26. Puse/s: Aizņēmējs un/vai Aizdevējs.

27. Telefona numurs: jebkurš Līgumā, Profilā un/vai Filiālē Aizņēmēja norādītais Aizņēmēja telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

28. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam atkārtoti pieprasīt, Aizdevuma summas izsniegšanas dienā saņemt un lietot Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros.

29. Aizņēmējs pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu vai papildus summu esošajai Aizdevuma summai uz vēlamo atmaksas termiņu Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.

30. Aizdevējs pēc katra Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas apstiprina vai atsaka Aizdevuma summas vai papildus summas esošajai Aizdevuma summai izsniegšanu, par to informējot Aizņēmēju, sagatavo grozījumus Līguma I daļā un Aizdevuma summas izsniegšanas dienā piedāvā tos noslēgt Aizņēmējam.

31. Aizņēmējs Aizdevuma summas izsniegšanas dienā apstiprina Aizdevēja piedāvātos grozījumus Līguma I daļā Filiālē, telefoniski no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.

32. Aizdevējs pēc Aizņēmēja norādījuma Aizdevuma summas izsniegšanas dienā izsniedz Aizdevuma summu skaidrā naudā Filiālē vai pārskaita to uz Aizņēmēja kontu.

33. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Aizņēmējam ar pārskaitījumu dēļ Aizņēmēja kļūdaini norādīta Aizņēmēja konta, tad grozījumi Līguma I daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Aizņēmēju.

34. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības atteikties noslēgt Līgumu, grozīt to vai atteikties izsniegt Aizdevuma summu līdz Aizdevuma summas izsniegšanai dienai, ja:

  1. pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Aizņēmēja maksātspēja;
  2. Aizņēmējs kavē Grafikā noteiktos termiņus;
  3. Aizņēmējs kavē pastāvošas saistības pret trešo personu, par ko ir pieejama informācija datubāzēs par Aizņēmēja ienākumiem un maksājumu saistību izpildi; vai
  4. darījuma attiecības starp Pusēm nevar nodibināt vai tās ir jāizbeidz atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Citi Līguma maksājumi

35. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.

36. Aizņēmējs Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Nokavējuma procentus un Līgumsodu, bet Komisijas maksā Līgumā noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Aizņēmējs brīvprātīgi izmanto Aizdevēja sniegto papildus pakalpojumu. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā un Filiālēs, var piešķirt atlaidi vai vienpersoniski atcelt Komisijas.

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

37. Aizņēmējs vai ar Aizņēmēju saistīta fiziska persona atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā skaidrā naudā klātienē Filiālē vai ar pārskaitījumu no Aizņēmēja vai ar Aizņēmēju saistītas fiziskas personas konta uz Aizdevēja kontu.

38. Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.

39. Ja Aizņēmējs kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma.

40. Aizņēmējs var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumu pirms Grafikā norādītā Maksājuma datuma, 5 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju rakstveidā vai nosūtot e-pastu uz info@banknote.lv. Ja Aizņēmējs, neinformējot Aizdevēju, veic tam maksājumu, kas atbilst visu Līguma maksājumu pirmstermiņa samaksai, tad tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir izmantojis tiesības veikt visu Līguma maksājumu samaksu pirms termiņa.

41. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Aizņēmējs samaksā Aizdevējam visus nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu nesamaksāto Līguma maksājumu samaksai.

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

42. Aizņēmējs informē Aizdevēju par Aizdevuma summas izlietošanas mērķa, Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adreses, Telefona numura, norēķinu kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura, caur Profilu Portālā vai Filiālē.

43. Aizdevējs var pieprasīt Aizņēmēja informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru, caur Profilu Portālā, Filiālē un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu.

44. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju telefoniski ir saistoša Pusēm, ja telefona saruna ir notikusi, Aizņēmējam izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informācija par Līgumu. Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta.

45. Slēdzot Līgumu Filiālē, Aizņēmējam izveido Portālā neaktīvu Profilu, tā sākotnējo paroli nosūtot uz Aizņēmēja Telefona numuru. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju Portālā ir saistoša Pusēm, ja Aizņēmējs ir veicis Profila aktivizēšanu Portālā.

46. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Aizņēmēja identifikāciju un/vai saziņu ar Aizņēmēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai caur Profilu Portālā un pieprasīt konkrēto darbību veikt Filiālē. Aizņēmējam nebūs nekādu pretenziju pret to.

47. Aizņēmējs var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam. Ja Aizņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Aizņēmējs zaudē atteikuma tiesības.

48. Aizņēmējs samaksā Līguma maksājumus Aizdevējam par laika periodu līdz Aizdevuma summas pilnīgas atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.

49. Aizņēmējs Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā, var saņemt bezmaksas informāciju par Aizņēmēja saistībām. Ja Aizņēmējs kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs par katru Aizdevuma summu var izsūtīt Aizņēmējam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizdevējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.

50. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@banknote.lv un norekini@banknote.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Aizņēmēja e-pastu.

51. Līguma noteikumiem neatbilstošs Aizņēmēja maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Ja neatbilstoši Līguma noteikumiem Līguma maksājums tiek pārskaitīts no juridiskas personas norēķinu konta, tad Aizdevējam ir tiesības to uzskatīt par nesaņemtu, atgriežot to atpakaļ trešajai personai un informējot par to Aizņēmēju. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Aizņēmēja maksājumu (tajā skaitā pārmaksu) 3 dienu laikā pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Ja pēc Aizdevuma summas atmaksas izveidojas pārmaksa, tad Aizdevējs var piemērot Komisiju par tās administrēšanu. Ja Maksājuma datumā ir izveidojusies pārmaksa, tad tā tiek novirzīta Līguma maksājumu samaksai.

52. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Aizņēmēja lūguma, Aizdevējam izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Aizņēmēja maksātspēja.

53. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs piedāvā Aizņēmējam papildu pakalpojumus, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti, lai noslēgtu Līgumu, saņemtu Aizdevumu summu vai lai to saņemtu ar Aizņēmēja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

54. Aizņēmējam ir vienpusējas tiesības jebkurā brīdi bez maksas pārtraukt Aizdevēja piedāvāto papildus pakalpojumu izmantošanu, saglabājot iespēju saņemt Aizdevuma summu atbilstoši Līgumam uz esošajiem noteikumiem, turpmāk nemaksājot Komisijas par papildu pakalpojumiem un nekādā citā veidā neietekmējot (nemainot) Līguma noteikumus, nosacījumus un izmaksas.

55. Gadījumos, kad starp Pusēm ir spēkā esošās darījumu attiecības Aizņēmēja identifikācija tiek veikta uz spēkā esošā līguma pamata. Aizņēmējs piekrīt, ka Telefona numurs un Profils var tikt izmantots kā Aizņēmēja identifikācijas līdzeklis Līguma ietvaros.

56. Puses ar šo Līgumu pārjauno Pušu saistības (tai skaitā blakus tiesības), kas izriet no Līguma I daļā minētā starp Pusēm noslēgtā aizdevuma līguma (ja tāds ir bijis noslēgts līdz šim), uz ko agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas.

57. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta kārtībā un pieprasīt Aizņēmējam Līguma maksājumu izpildi pirms termiņa, ja

  1. Aizņēmējs sniedzis nepatiesus datus vai informāciju, vai viltotus dokumentus,
  2. Aizņēmējs kavē Grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 7 dienām,
  3. pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bija par pamatu Līguma noslēgšanai vai grozīšanai.

58. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem) un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Aizņēmēju.

59. Aizņēmējs ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Aizdevēja kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.

60. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Aizņēmēja ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.

61. Aizņēmējs turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Aizņēmējam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.

62. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš atzīst to par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Aizņēmēja personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Aizņēmēja spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

63. Ja Aizņēmējs nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad Aizņēmēja personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.

64. Aizdevējs var pieprasīt informāciju par Aizņēmēju no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Aizņēmēju trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

65. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

66. Aizņēmējs var izbeigt Līgumu, 1 mēnesi iepriekš informējot Aizdevēju rakstveidā vai nosūtot e-pastu uz info@banknote.lv, ja ir samaksāti visi Līguma maksājumi.

67. Neatrisinātus strīdus var izšķirt Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: PTAC (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).