Vivus

KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

Līguma versijas datums 26.06.2019.

Versija 2.19

 

Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:

 

Aizdevēja konts

Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Speciālajos līguma noteikumos, Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītā rēķinā par kārtējo maksājumu;

Aizdevējs

SIA „VIVUS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103780710, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-9, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts

Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas: norādīts Lietotāja kontā, no kura ir veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizdevumu, vai e-identifikācijas gadījumā: Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Kredītlīnijas summu un ko Aizņēmējs norāda Mājas lapā reģistrācijas laikā, pirms e-identifikācijas veikšanas;

Aizņēmēja reģistrācijas komisija

Maksājums vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 2.1.3. punktu Aizņēmējs samaksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja e-identifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs

Vispārīgo noteikumu 2.7. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz ar Aizdevēju šo Līgumu kā Aizņēmējs. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šajā līguma noteikumos ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.vivus.lv mājas lapā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrācijas komisijas pārskatījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja mobilā telefona numurs

Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs;

Anuitātes metode

Maksājumu kārtība, saskaņā ar ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu un Procentus, kuru kopsumma ir vienāda visos Kredītlīnijas summas atmaksas mēnešos;

Atlaide

Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Procentiem un/vai Pagarināšanas komisijai, vai citām ar kredītu saistītām izmaksām. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Aizdevējam ir tiesības anulēt piešķirto atlaidi Līgumā noteiktajā kārtībā;

 

 

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija- saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs;

Grafiks

Kredītlīnijas summas atmaksas un Procentu maksājumu grafiks, par kuru Puses vienojas Līguma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā, un kas tiek fiksēts Speciālajos līguma noteikumos, atbilstoši kam Aizņēmējs veic Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu maksājumus Aizdevējam;

GPL (Gada procentu likme)

Saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Speciālajos līguma noteikumos un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits

Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 3.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;

Kopējā atmaksājamā summa

Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas limita summa un visas izmaksas, tai skaitā Kredītlīnijas limita lietošanas komisija, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;

Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējais datums

Diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Grafiku ir jāveic pēdējais Kredītlīnijas summas atmaksas un Procentu maksājums;

Kredītlīnijas limits

Aizņēmējam piedāvātā kopējā Aizņēmējam pieejamā naudas summa, kas norādīta Speciālajos līguma noteikumos, kura Līguma darbības laikā, Aizņēmējam izpildot Līguma noteikumus, pa daļām tiek izmaksāta Aizņēmējam;

Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;

Speciālie līguma noteikumi

Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Procenti, atmaksas Grafiks, GPL, aizņēmuma likme, atlaides apmērs, ja tāda tiek piemērota, izmaksas datums, un kuru Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi

Lietotāja konts

Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

 

 

Līgums

Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, ko veido Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi, un kura neatņemamu sastāvdaļu veido Grafiks;

Maksājuma datums

Diena, kurā Aizņēmējam atbilstoši Grafikam jānodrošina maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā;

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.vivus.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;

MK Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Pagarināšana

Izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanas komisija uz vienu kalendāro mēnesi, ņemot vērā pagarināšanas komisijas saņemšanas datumu, ar jauna atmaksas grafika izveidošanu, samaksājot Pagarināšanas komisiju saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 5.p.;

Pagarināšanas komisija

Aizdevēja piedāvāta, Aizņēmēja apstiprināta un Mājas lapā un Lietotāja kontā norādīta Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanas komisija, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 5.p. pagarinātu Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu uz vienu kalendāro mēnesi;

Patiesā labuma guvējs

Fiziskā persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona

Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

 

 

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi

Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos ar pēdējo maksājumu nosedzot visu atlikušo Kredītlīnijas summu un Procentus;

Pieprasījums

Atbilstoši Vispārīgo noteikumu 2.4. punktam Mājas lapā noformēts Aizņēmēja izteikts pieprasījums saņemt no Aizdevēja Kredītlīnijas summu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

Procenti
Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Speciālajos līguma noteikumos;

Puse
Aizņēmējs vai Aizdevējs;

Puses

Aizņēmējs un Aizdevējs kopā;

Pušu identifikācijas informācija:

Speciālajos līguma noteikumos norādītā informācija par Pusēm: Aizdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Aizdevēja konts un Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Aizņēmēja konts;

Rēķins
Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai un Procentu samaksai;

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Vispārīgie noteikumi

Šie Vispārīgie Līgumu noteikumi; Vispārīgie noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši Pusēm visā šī Līguma darbības laikā, t.i. līdz brīdim, kad Aizņēmējs ir izpildījis visas savas no šī Līguma izrietošās saistības pret Aizdevēju.

 

1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam. Līguma darbības laikā, pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas, Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 3.3. punktā ietvertos nosacījumus.

1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un ir pabeigts reģistrācijas process atbilstoši 2.1. punktā noteiktajai kārtībai, Aizdevējam saņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai pēc E-identifikācijas veikšanas un Puses ir vienojušās par izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Grafiku. Aizņēmēja pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un citus šajā Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, rodas pēc tam, kad Aizdevējs ir izskaitījis Kredīltlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu vai izsniedzis skaidrā naudā.

1.3. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (E-identifikācijas gadījumā - Aizņēmēja veikta E-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pilnīga informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.) Speciālajos līguma noteikumos tiks iekļauta pēc tam, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā.

1.4. Par Kredītlīnijas summai piemērojamajiem Procentiem un atmaksas Grafiku Puses vienojas atsevišķi pie katras Kredītlīnijas summas izsniegšanas, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Lietotāja kontā un fiksē Speciālajos līguma noteikumos, kas tiek nosūtīts uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu, kā arī publicēts Lietotāja kontā.

1.5. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.6. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.

1.7. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi tiek katru reizi pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas nosūtīti uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts SIA "VIVUS" datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums piecpadsmit darba dienu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

 

2. Reģistrācija un Kredītlīnijas summas Pieprasījumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

2.1. Personai, kura vēlas noslēgt Līgumu un saņemt Kredītlīnijas summu, jāreģistrējas Mājas lapā, veicot sekojošas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.1.1. Persona reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas;

2.1.2. Aizdevējs nosūta uz personas norādīto e-pastu Vispārīgos noteikumus tajā redakcijā, kas nosūtīšanas dienā publicēta Aizdevēja Mājas lapā, kā arī Speciālos noteikumus, kuros ietverts Aizdevēja piedāvājums Līguma noslēgšanai;

2.1.3. Ja Aizņēmējs piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem un Aizņēmēja personas datu apstrādei saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 9.1. – 9.3. punktu, tad Aizņēmējs savas identifikācijas nolūkā no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka šī maksājuma mērķis ir: „Apstiprinu reģistrācijas numuru Nr. (Aizņēmēja mobilā telefona numurs) un piekrītu SIA VIVUS Kredītlīnijas līguma noteikumiem”. Aizņēmēja e-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajos Speciālajos līguma noteikumos, kas Aizņēmējam tiks nosūtīti pēc Līguma spēkā stāšanās, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

2.2. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas limita līguma noslēgšanu, kā arī nosūta Aizņēmējam Līguma 2.1.2. punktā norādītos dokumentus pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt personas reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot reģistrācijas atteikumu. Ja Aizdevējs apstiprina Aizņēmēja reģistrāciju, tad Aizdevējs izveido un aktivizē Lietotāja kontu.

2.3. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atmaksāta Aizņēmējam, t.sk. arī gadījumā, ja Aizņēmējs izmanto šajā Līgumā pielīgto atkāpšanās tiesību.

2.4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā un Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iegūst tiesības iesniegt Aizdevējam Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, veicot sekojošas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.4.1. Aizņēmējs aizpilda Kredītlīnijas summas Pieprasījumu Mājas lapā un norāda tajā visas pieprasītās ziņas (t.sk. Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu);

2.4.2. Aizņēmējs Mājas lapā iepazīstas ar Aizdevēja piedāvātajiem Kredītlīnijas summas izsniegšanas noteikumiem, (Kredītlīnijas summu, Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu, maksājumu Grafiku, Procentiem), kas (kopā ar Pušu identifikācijas informāciju) Kredītlīnijas summas apstiprināšanas gadījumā tiks ietverti Speciālajos līguma noteikumos un kas tiks nosūtīts Aizņēmējam saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 2.4.3. punktu;

2.4.3. Ja Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Kredītlīnijas summas izsniegšanas noteikumiem, tas Mājas lapā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu, pēc kā Aizdevējs nosūta tam Speciālos līguma noteikumus, kurā ietverts Grafiks, Rēķinu un pārskaita Kredītlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu.

2.5. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka:

2.5.1. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām;

2.5.2. Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku uzskaites datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai;

2.5.3. Nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju;

2.5.4. Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja mobilā telefona numuru vai jebkuru citu gala iekārtu, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.7. Lai reģistrētos Mājas lapā un noslēgtu Līgumu, kā arī iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka Līguma darbības laikā tas atbildīs šādiem kritērijiem:

2.7.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.7.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;

2.7.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā, un viņš tiek uzskatīts par rezidentu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

2.7.4. Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.7.5. Kredītlīnijas summas Pieprasījuma nosūtīšanas brīdī un Līguma noslēgšanas brīdī Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē.

2.8. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.

2.9. Gadījumā, ja mainās 2.8. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@vivus.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par patiesā labuma guvēju:

2.9.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.9.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.9.3. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.9.4. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

2.10. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@vivus.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.11. Ja Aizņēmējs vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

3. Kredītlīnijas izsniegšanas kārtība

3.1. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

3.2. Aizdevējam Līguma darbības laikā ir tiesības Kredītlīnijas limita ietvaros noteikt (t.sk. paaugstināt vai pazemināt iepriekš noteikto) Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, t.sk., savlaicīgi atmaksāto Kredītlīnijas summu skaitu un kopējo summu, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas summu. Informācija par Aizņēmējam Izmaksai pieejamo limitu tiks norādīta Aizņēmēja Lietotāja kontā, kā arī Aizņēmējs par to tiks informēts īsziņas veidā.

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī un izpildot šādus nosacījumus:

3.3.1. pieprasot Kredītlīnijas summu atkārtoti Izmaksai pieejamā Kredītlīnijas limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

3.3.2. ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

3.4. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

3.4.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 8.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

3.4.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

3.4.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā minētos nosacījumus;

3.4.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos līguma noteikumos;

3.4.5. Objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā gadījumā, ja pastāv risks, ka Kredītlīnijas summas izsniegšana var radīt zaudējumus Aizdevējam, Aizdevējam ir tiesības pārtraukt tiesības saņemt un izmantot Kredītlīnijas summu.

3.5. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja 3.4. punktā minētā atteikuma pamatā.

3.6. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtējuma veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu, piedāvājot Aizņēmējam jaunus Speciālos noteikumus, kuri stājas spēkā pēc tam, kad Aizdevējs tos ir piedāvājis un Aizņēmējs ir apstiprinājis Līguma 12. Sadaļā noteiktajā kārtībā.

3.7. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 07:00 līdz 23:00. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

3.8. Aizdevējs ir tiesīgs noteikt Kredītlīnijas summas pārskaitīšanas termiņu uz Aizņēmēja kontu, pamatojoties uz Aizdevēja noslodzi, garantējot naudas izmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Kredītlīnijas summas izmaksas apstiprināšanas, nosakot pārskaitīšanas datumu Speciālajos līguma noteikumos.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, nosūtot Aizdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesīgs izmantot citu komunikācijas kanālu atteikuma tiesību īstenošanai, ja Aizdevējs to akceptē.

4.2. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

4.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

4.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

4.2.3. Dokumenta nosaukums „paziņojums";

4.2.4. Paziņojumu par pirmstermiņa Kredītlīnijas summas atmaksu un par atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

4.2.5. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

4.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

4.3. Ja Aizņēmējs izmanto Vispārīgo noteikumu 4.1. punktā. paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, bet, ja kredīta atmaksas termiņš ir mazāks par 30 dienām, tad līdz atmaksas termiņa dienai, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, kā arī samaksāt Aizdevējam Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

4.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu Aizdevējam.

5. Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšana

5.1. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanu.

5.2. Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs iemaksā pagarināšanas komisiju Aizdevēja kontā tādā apmērā, kāds tiks norādīts Aizdevēja termiņa pagarinājuma piedāvājumā. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „termiņa pagarinājums”. Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas Aizdevējs informē Aizņēmēju par Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu.

5.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarināšanu. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Pagarināšanu.

6. Kredītlīnijas summas atmaksa un Procentu samaksa

6.1. Aizņēmējs maksā Procentus tikai par tam Kredītlīnijas limita līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Procentu apmērs tiek noteikts katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājas lapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, Procentiem, tiek iekļauta Speciālajos līguma noteikumos, kam tiek pievienots Grafiks, un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

6.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu un maksā Procentus par visu faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku saskaņā ar Speciālajiem līguma noteikumiem un atbilstoši Grafikam, par kuru Puses vienojušās Līguma 2.4. punktā norādītajā kārtībā. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 3.3. punktā paredzētās tiesības pieprasīt atkārtotu Kredītlīnijas summas izmaksu iepriekšējā Grafika spēkā esamības laikā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai un par kopējo summu tiek sagatavots aktualizēti Speciālie līguma noteikumi un Grafiks, kas aizstāj iepriekš sagatavotos Speciālos līguma noteikumus.

6.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti Kredītlīnijas summas valūtā. Ja kāds Līgumā noteiktais maksājums tiek veikts citā valūtā nekā Kredītlīnijas summas valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija uz Kredītlīnijas summas valūtu pēc Aizdevēja bankas Kredītlīnijas summas valūtas pārdošanas kursa attiecīgās Kredītlīnijas summas atmaksas dienā.

6.4. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam rēķinu uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi pirms kārtējā maksājuma veikšanas, un pēc savas izvēles – arī parasta pasta sūtījuma veidā.

6.5. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu saskaņā ar Speciālajiem līguma noteikumiem un tiem pievienoto Grafiku.

6.6. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

6.7. Aktuālā informācija par Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu, Grafiku, uzkrātajiem līgumsodiem, kā arī cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā, Mājas lapā.

6.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Līguma numuru.

6.9. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, ko nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim, un Aizdevējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus un līgumsodu Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

6.10. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti vēl nenomaksātie Procenti, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.11. Aizņēmējs ir tiesīgs pilnībā atmaksāt Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos norādītā maksājuma termiņa. Aizņēmējs ir arī tiesīgs daļēji atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms noteiktā maksājuma termiņa, bet atlikušo Kredītlīnijas summu atmaksāt Speciālajos līguma noteikumos noteiktajā maksājumu termiņā. Aizņēmējam ir tiesības uz kopējo Kredītlīnijas summas izmaksu taisnīgu samazināšanu. Ja Aizņēmējs pilnībā atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējam ir jāmaksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas atlikums un Procenti par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Ja Aizņēmējs daļēji atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Speciālajos līguma noteikumos noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējs maksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas daļēju maksājumu un Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas (daļējā maksājuma summas apjomā) lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējam netiek piemērotas sankcijas par Kredītlīnijas summas atmaksu pirms Speciālajos līguma noteikumos norādītā pēdējā atmaksas datuma.

6.12. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Aizdevējam ir tiesības piemērot restrukturizācijas maksu un noteikt tās atmaksas kārtību. Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāveic saistību izpilde tādā apmērā, kāds tiek norādīts pēc Aizņēmēja ierosinājuma Aizdevēja sagatavotā grafikā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos.

6.13. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 6.12.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā - sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti vēl nenomaksātie Procenti, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.14. Ja Aizņēmējs vēlas izmantot savas 6.11. punktā noteiktās tiesības par daļēju pirmstermiņa saistību izpildi ar taisnīgi samazinātiem procentiem par kapitāla lietošanu (daļēja Kredītlīnijas summas atmaksa), bet atlikušo Kredītlīnijas summu atmaksāt Speciālajos līguma noteikumos noteiktajā maksājumu termiņā, tad pēc maksājuma veikšanas Aizņēmējam 14 dienu laikā ir rakstveidā jāinformē Aizdevējs, nosūtot vēstuli pa pastu uz Aizdevēja juridisko adresi vai elektronisku vēstuli uz elektronisko pasta adresi info@vivus.lv, par savu tiesību izmantošanu par daļēju saistību pirmstermiņa izpildi. Gadījumā, ja Aizdevējs nesaņem 14 dienu laikā informāciju no Aizņēmēja par daļēju saistību pirmstermiņa izpildi, Aizdevējam ir tiesības novirzīt saņemto maksājumu uz grafika nākamajiem maksājumiem.

6.15. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 6.12. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

6.15.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 1% apmērā no atmaksas grafikā norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

6.15.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.16. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu, nekā Aizdevējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajam saistību apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizdevējs paziņo Aizņēmējam par iepriekšminēto faktu, nosūtot paziņojumu uz Aizņēmēja reģistrēto elektroniskā pasta adresi ar aicinājumu uzrakstīt iesniegumu par pārmaksas atgriešanu. Atgriežot pārmaksu, Aizdevējam ir tiesības ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu.

6.17. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt jebkuras Procentus un/vai Pagarināšanas komisiju vai citas ar kredītu saistītās izmaksas.

6.18. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas summas atmaksu, Aizdevējs ir tiesīgs anulēt piešķirto atlaidi un pieprasīt atmaksāt Procentus par kapitāla lietošanu un aprēķināt nokavējuma procentus tādā apmērā, kāds tas būtu, ja atlaide netiktu piešķirta.

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par sava vārda, uzvārda vai personas koda izmaiņām, vai nekavējoties jāveic izmaiņas Lietotāja kontā, ja tiek mainīts Aizņēmēja konta numurs un ar to saistītie rekvizīti, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai jebkura cita Lietotāja kontā norādītā informācija. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras citas Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām, zvanot uz Aizdevēja tālruņa numuru, kas norādīts Mājas lapā. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

7.2. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līguma saistības un uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvo aktu vai Līguma noteikumiem.

7.3. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk. Lietotāja konta lietotāja vārds un parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai normatīvajiem aktiem atbilstošas elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtas.

7.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu par katru šādu vēstuli, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši cenrādim, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu par katru šādu rakstveida informāciju.

7.6. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

7.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Izdevumi tiek aprēķināti atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši Aizdevēja cenrādim, par katru šādu rakstveida informāciju.

7.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros.

8. Atbildība

8.1. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

8.1.1. Piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus tādā apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu, kas nav lielāks par 36 procentpunktiem virs aizņēmuma likmes gadā;

8.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

8.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 9.2. punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.

8.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

8.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Līgumā un Rēķinā noteikto Kredītlīnijas summas atmaksu atbilstoši Grafikam;

8.2.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

8.2.3. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem 2.5., 2.6., 2.7., 7.1., 7.2., vai 7.3.;

8.2.4. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

8.2.5. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

8.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 8.2.1. –8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos.

8.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk., elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Aizņēmēja datu apstrāde

9.1. Aizdevējs, saņemot Aizņēmēja pieteikumu Kredītlīnijas summas piešķiršanai, veic Aizņēmēja personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu, atskaņošanu u.c.) atbilstoši turpmāk minētajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādājamie personas dati

Aizņēmējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām.

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese).

 

 

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Aizņēmēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Lai veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu, kas sevī ietver Aizņēmēja identifikāciju un spējas atmaksāt kredītu (kredītspējas) izvērtēšanu.

 

 

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, vecums, pase, personas apliecība, dzimums, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Finanšu dati (Aizņēmēja ienākumi, izdevumi, bankas konta numurs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja Kredītlīnijas limits/ Kredītlīnijas summa, spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju, kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, Aizņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem).

 

Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Apstrādes pienākums noteikts Aizdevējam saistošajos tiesību aktos, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Arhīva likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām" u.c.

Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā.

Apstrāde ir nepieciešama lai realizētu Aizdevēja likumiskās intereses.

Veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu un Aizņēmēja sūdzību izskatīšanu, par Aizdevēja darbinieka apkalpošanas servisa kvalitāti.

Identifikācijas dati (telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts)

 

 

 

 

Aizņēmēja līgumisko saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt citiem Aizņēmēja esošiem vai nākotnē iespējamajiem kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi).

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).

 

9.2. Lai veiktu Līguma 9.1. punktā minēto datu apstrādi noteiktā mērķa sasniegšanai, Aizdevējs ir tiesīgs nodot un saņemt personas datus no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tai skaitā, bet ne tikai:

9.2.1. Aizdevēja grupā ietilpstošajām sabiedrībām Latvijā un citās valstīs;

9.2.2. Iedzīvotāju reģistrs;

9.2.3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs;

9.2.4. Valsts ieņēmumu dienests;

9.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

9.2.6. Valsts reģionālā attīstības aģentūra;

9.2.7. SIA „Paus Konsults”, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670;

9.2.8. SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604;

9.2.9. SIA “Lindorff Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40203088409;

9.2.10. SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522;

9.2.11. SIA ”Gelvora” vienotais reģistrācijas numurs 40103837691;

9.2.12. SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijas numurus 40103299624;

9.2.13. SIA “Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517;

9.2.14. AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;

9.2.15. AS “Kredītinformācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;

9.2.16. jebkurš zvērināts advokāts pēc Aizdevēja izvēles;

9.2.17. jebkurš privāts detektīvs un/vai detektīvsabiedrība pēc Aizdevēja izvēles;

9.2.18. VAS “Latvijas pasts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003052790;

9.2.19. SIA “NARVESEN BALTIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003365783;

9.2.20. SIA “4finance IT”, vienotais reģistrācijas numurs 40103828947;

9.2.21. 4F Sales Inc. (ASV, reģistrācijas nr. 5697577);

9.2.22. SIA “Nordigen”, reģistrācijas numurs 40103171040;

9.2.23. SIA “MailMaster”, reģistrācijas numurs 40003266519;

9.2.24. AS “UNISTOCK”, reģistrācijas numurs 50003019251;

9.2.25. SIA “Sales Email”, reģistrācijas numurs 40103404593;

9.2.26.SIA “Sales.lv”, reģistrācijas numurs 40103240056;

9.2.27. SIA “Lattelecom”, reģistrācijas numurs 40003052786;

9.2.28. jebkurai Latvijas Republikā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošināšanas brokerim.

9.3. Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde un personas datu apstrādes operatori ir reģistrēti LR Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs ir 003325.

9.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs bija pieteicies Kredītlīnijas summas piešķiršanai un kredītlīnijas summas piešķiršanas atteikuma iemesls bija negatīvs ieraksts par Aizņēmēja kredītvēsturi, kādā no 9.2. punktā minētajām Aizdevēja sadarbības partneru parādvēstures datubāzēm, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 9.1. un 9.2. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredītvēsturi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, ja izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas summas izsniegšanas atteikuma iemesls, izmantojot Lietotāja kontā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja mājas lapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.

9.5. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no tādu datu apstrādes, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz 9.1. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam.

10. Konfidencialitāte

10.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

10.2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem Līguma 8. un 9. sadaļā noteiktajā kārtībā.

11. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

11.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

11.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Kredītlīnijas summu atmaksu, Procentu samaksu, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

11.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, vismaz 2 mēnešus iepriekš nosūtot par to Aizņēmējam rakstveida paziņojumu, kurā norādīta atkāpšanās spēkā stāšanās diena, uz Reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu un īsziņu (SMS) uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru:

11.3.1. Vispārīgo noteikumu 8.2. punktā minētajos gadījumos;

11.3.2. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Speciālajos līguma noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju.

11.4. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 11.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos.

12. Grozījumu izdarīšana

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējs savu piedāvājumu grozījumiem Vispārīgajos un Speciālajos līguma noteikumos nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto dzīvesvietas adresi.

12.2. Aizņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, ievērojot 12.3.p. un 12.4.p. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pret piedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Aizdevējs informē Aizņēmēju individuāli 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

12.3. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem.

12.4. Aizņēmējs piekrīt/nepiekrīt (izsaka savu gribu) Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo un Speciālo noteikumu grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), izdarot Lietotāja kontā elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem, pēc tam, kad Aizdevējs ir publicējis Līgumu ar grozījumiem Lietotāja kontā.

12.5. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Speciālajos līguma noteikumos, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Speciālie līguma noteikumi. Ja Aizņēmējs neapstiprina tādas Aizdevēja piedāvātas izmaiņas Speciālajos līguma noteikumos, kas pamatotas ar negatīvām izmaiņām Aizņēmēja maksātspējā, tad Aizdevējs var izmantot Līguma 3.4.4., 8.2. un/ vai 11.3. punktā paredzētās tiesības.

12.6. Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Līgumā, piemēram, mainīt datumu, kad Aizdevējam jāveic maksājumus, mainīt Kredītlīnijas summas Maksājuma datumu, Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt attiecīgas Līguma noteikumu izmaiņas. Aizdevējs attiecīgās izmaiņas izskata un veic, piemērojot par to komisijas maksu tādā apmērā, kāds tiek norādīts Aizdevēja cenrādī.

13. Citi noteikumi

13.1. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.

13.2. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu un/ vai izsniegt Kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju, sazinoties ar Aizdevēju telefoniski vai pa Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu. Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta uz Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu, vai arī izsniegta personiski, Aizņēmējam ierodoties Aizdevēja Birojā Lielirbes ielā 17A-9, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

13.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

13.4. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valsts valodā.

13.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu, vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā.

13.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

13.7. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

13.8. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārpustiesas strīda risinātājam, kas ir biedrība "Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, elektroniskā pasta adrese ombuds@lafpa.lv, www.lafpa.lv. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


 

Pielikums pie

Kredītlīnijas līguma vispārīgajiem noteikumiem

 

Cenrādis

Ar līgumu saistītie grozījumi

Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa:

 

Summa līdz 100.00 EUR

līdz 10.00 EUR

Summa no 100.01 EUR

līdz 10% no izsniegtās summas

Dokumenti

Izziņa

7.00 EUR

Vēstule par saistību apmēru

7.00 EUR

Atkārtota līguma izsniegšana

7.00 EUR

Citu dokumentu sagatavošana

7.00 EUR

Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude

5.00 EUR

Atgādinošas īsziņas nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinoša zvana veikšana

0.50 EUR

Restrukturizācijas maksa

Pēc vienošanās